Декларация за защита на личните данни

I. Обща информация за защита на данните на Zehnder Pumpen GmbH относно обработката на данни съгласно членове 13, 14 и 21 от Общия регламент за защита на данните (ОРЗД)


1. Задължителна информация съгласно чл. Член 12, ет. ОРЗД


Администратор на данни е

Zehnder Pumpen GmbH
Zwönitzer Straße 19
08344 Grünhain-Beierfeld (GERMANY)
Тел.:
+49 (0) 3774 52-100
Факс:
+49 (0) 3774 52-150
Имейл:
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Можете да се свържете с нашия служител по защита на данните на

Beratungshaus Jens Protze
An der Hauptstraße 4a
04720 Döbeln (GERMANY)
Тел.: +49 (0) 3431 605828
Имейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Ние се радваме на интереса Ви към нашата компания. Защитата на данните има особено висок приоритет за ръководството на Zehnder Pumpen GmbH. Поради това Вашите лични данни ще бъдат обработени поверително и в съответствие с разпоредбите на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД), Федералния закон за защита на данните (BDSG нов) и други законови разпоредби за защита на данните.


Кои данни се обработват подробно зависи в значителна степен от съдържанието на договорните и преддоговорните търговски взаимоотношения. По-специално, когато се свържете с нас, ние събираме следната информация:
 • Лице за контакт (обръщение, собствено име, фамилия),
 • Имейл адрес(и),
 • Адрес,
 • Телефонен номер (стационарен и / или мобилен),
 • Мета / комуникационни данни (напр. информация за устройството, IP адреси), както и
 • Информация, необходима за бизнес отношенията.
Допълнителни подробности или допълнения към целите на обработката на данни могат да бъдат намерени в тези известия за защита на личните данни (включително допълнителните известия за поверителност за използването на нашия уебсайт и за кандидатите), съответните договорни документи, формуляри, декларация за съгласие и / или друга предоставена Ви информация (напр. нашия уебсайт).

2. Откъде получаваме Вашите лични данни?

Предоставянето на Вашите данни по принцип става от самите Вас. Обработката на Вашите лични данни е необходима за изпълнение на договорните задължения, произтичащи от сключения с нас договор. Поради задълженията Ви за сътрудничество е от съществено значение да предоставите исканите от нас лични данни, в противен случай не можем да изпълним нашите договорни задължения.

Предоставянето на Вашите лични данни е необходимо в рамките на преддоговорни мерки (напр. събиране на основни данни в процеса на търсене, отговаряне на запитвания). Ако поисканите данни не бъдат предоставени от Вас, не можете да сключите договор.

За обезпечаване на нашите услуги, може да е необходимо да обработваме лични данни, които събираме от други компании или други трети страни, напр. данъчните служби, вашите и нашите бизнес партньори и др. и да получим разрешение за тази цел.

Освен това може да обработваме лични данни от обществено достъпни източници, напр. ннтернет сайтове, които използваме и само за целите на договора. Освен това обработваме лични данни, които законно са получени, придобити или закупени от обществено достъпни източници (като телефонни указатели, търговски и сдружени регистри, регистрационни регистри, директории с длъжници, поземлени регистри, преса, интернет и други медии).

Съответните категории лични данни могат да бъдат по-специално: • Лични данни (име, дата на раждане, място на раждане, националност, семейно положение, професия/бранш и съпоставими данни),
 • Данни за контакт (адрес, електронен адрес, телефонен номер и съпоставими данни),
 • Адресни данни (данни за регистрация и съпоставими данни),
 • Потвърждение за плащане/покритие на банкови и кредитни карти,
 • Информация за финансовото Ви състояние (кредитни данни, включително оценка, т.е. данни за оценка на икономическия риск),
 • Данни за ползването на предоставяните от нас телемедии (напр. време за сърфиране в нашите уебсайтове, приложения или бюлетини, кликвани страници/връзки от нас или записи и съпоставими данни),
 • Мета / комуникационни данни (напр. информация за устройството, IP адреси)
както и други данни, сравними с посочените категории.

3. Цели и правни основания на обработката

Ние обработваме вашите лични данни в съответствие с приложимите законови изисквания за защита на личните данни. Обработването е законно, ако е изпълнено поне едно от следните условия:а) Въз основа на съгласие (в съответствие с чл. 6, пар. 1, ал. а от ОРЗД)

Целите на обработката на лични данни произтичат от предоставянето на съгласие. Всяко дадено съгласие може да бъде оттеглено по всяко време от вас с действие за в бъдеще. Също съгласията, издадени преди подаването на заявлението от ОРЗД (25. 05.2018 г.) могат да бъдат отменени. Обработването, извършено преди анулирането, остава незасегнато.

б) За изпълнение на договорни задължения или преддоговорни мерки (в съответствие с чл. 6, пар. 1, ал. b от ОРЗД)

Целите на обработката на данни възникват, от една страна, от въвеждането на преддоговорни мерки, които предхождат договорно регулирани търговски отношения, и от друга страна, изпълнението на задълженията, произтичащи от сключения с Вас договор, • да ви идентифицираме като наш бизнес партньор / лице за контакт,
 • да предоставим нашите услуги,
 • за кореспонденция с вас,
 • за фактуриране,
 • за мерките за контрол и оптимизиране на бизнес процесите,
 • за проверка на поръчките и други споразумения,
 • за гарантиране на ИТ сигурност (включително тестове на системата или на правдоподобност),
 • за изпълнение на общите задължения за дължима поддръжка,
 • за гарантиране и упражняване на правото на неприкосновенност (напр. чрез контрол на достъпа),
 • за определяне на разходи и контрол, както и за отчитане
 • за уреждане на възможни искове за отговорност и за предявяване на искове срещу вас,
в) поради законови изисквания (съгласно чл. 6, пар. 1, ал. c от ОРЗД) или в обществен интерес (съгласно чл. 6, пар. 1, ал. e ОРЗД)

Целите на обработката на данни произтичат от законови изисквания или са от обществен интерес (напр. Спазване на изискванията за запазване).

б) В рамките на преценка на интереси (в съответствие с чл. 6, пар. 1, ал. f от ОРЗД)

Целите на обработката произтичат от защитата на законовите ни интереси. Може да се наложи да обработваме личните Ви данни извън действителното изпълнение на договора. Този легитимен интерес може да бъде използван за оправдаване на по-нататъшната обработка на Вашите лични данни, освен ако Вашите интереси или основни права и свободи не преобладават. В някои случаи законовият интерес може да бъде по-специално: • Ревизия и усъвършенстване на процедурите за общо управление на бизнеса и разработване на продукти и услуги
 • Реклама, пазарни проучвания и изследвания на общественото мнение, при условие че не сте възразили срещу използването на Вашите данни
 • Предявяване на искове и защита при съдебни спорове
 • Възпрепятстване, проучване и превенция на престъпността
 • Осигуряване на ИТ сигурност и ИТ операции
 • Консултации и обмен на данни с кредитни бюра за определяне на кредитоспособността или рисковете при неизпълнение
 • Заличаване не е възможно поради особения характер на съхранението или само с непропорционални усилия и обработка за други цели се изключва чрез подходящи технически и организационни мерки.

4. Кой получава личните Ви данни?

В рамките на нашата компания достъп до Вашите лични данни имат тези отдели, които се нуждаят от тях за изпълнение на договорните и правните задължения и които имат право да обработват тези данни.

Ние също така разполагаме с всеки един от горепосочените процеси и услуги, извършвани от внимателно подбрани доставчици на услуги, които са в съответствие с правото на неприкосновеност на личния живот и се намират в рамките на ЕС. Това са компании от сферата на ИТ услуги, плащания, доставчици на печатни услуги, логистика, корабоплаване, фактуриране, събиране на вземания, консултации, продажби и маркетинг, както и доставчици на услуги, които използваме в контекста на обработката на поръчките.

По отношение на прехвърлянето на данни към други получатели можем да прехвърлим Вашите лични данни само ако това се изисква от закона, ако сте съгласни или ако сме оторизирани да ги разкриваме. Ако тези условия са изпълнени, получателите на лични данни могат да бъдат:

 • публичните органи и институции (например данъчни органи, социалноосигурителни институции, съдилища) при наличие на правно или регулаторно задължение;
 • други компании или подобни организации, на които предоставяме лична информация (напр. кредитни бюра) с цел осъществяване на бизнес отношения с Вас.
Освен това други субекти могат да бъдат получатели на данни, при условие че сте ни дали съгласието си за предоставяне на данни.

5. Прехвърлят ли се Вашите лични данни на трети страни или международни организации?

Не се извършва активно прехвърляне на Вашите лични данни в трета страна или международна организация. Ако желаете да прехвърлите личните си данни в трета държава или международна организация в отделни случаи или ако това е необходимо поради съдържанието на договора, ние ще направим това само след Вашето писмено съгласие.

6. Има ли автоматизирано вземане на решения, включително профилиране?

За обработката на Вашите лични данни няма напълно автоматизирано вземане на решения, включително профилиране съгласно чл. 22 от ОРЗД.

7. Продължителност на обработката (критерии за заличаване)

Обработката на Вашите лични данни се извършва, докато е необходимо да се постигне договорената цел - основно, докато съществува договорно отношение с Вас. След прекратяването на договора Вашите лични данни ще бъдат обработени за спазване на законоустановените изисквания за съхранение или въз основа на нашите законови интереси. След изтичането на законоустановените срокове на съхранение и/или отмяна на законовите ни интереси, Вашите лични данни ще бъдат изтрити. Очаквани срокове за нашите задължения за съхранение и законните ни интереси:

 •  Изпълнение на срокове на търговско и данъчно съхранение. Сроковете за съхранение и документация са от две до десет години.
 • Съхраняване на доказателствата в рамките на давността. Съгласно §§ 195 от Гражданския кодекс (BGB), тези срокове могат да бъдат до 30 години, като редовният давностен срок е три години.
8. Какви права имате?

 • Право на информация съгласно чл. 15 от ОРЗД;
 • Право на корекция съгласно чл. 16 от ОРЗД;
 • Право на анулиране (”право на забрава”) съгласно чл. 17 от ОРЗД;
 • Право на ограничаване на обработката съгласно чл. 18 от ОРЗД, § 35 BDSG-нов;
 • Право на Преносимост на данните съгласно чл. 20 от ОРЗД;
 • Право на оплакване при надзорен орган съгласно чл. 13, пар. 2, ал. d, 77 от ОРЗД във връзка с § 19 BDSG-нов;
 • Оттегляне на съгласието съгласно чл. 7, пар. 3 от ОРЗД и
 • Право на възражение съгл. чл. 21 от ОРЗД:
Вие имате право по всяко време, по причини, които произтичат от конкретната ситуация, да възразите на обработването на личните Ви данни, което става съгласно чл. 6, пар. 1, ал. д (обработка на данни в обществен интерес) или ал. f от ОРЗД (обработка на данни въз основа на баланс на интереси); това важи и за профилиране, основано на тези разпоредби по смисъла на чл. 4, ал. № 4 от ОРЗД.

Ако подадете възражение, ние ще прекратим обработването на личните Ви данни, освен ако не можем да докажем непреодолими основателни причини за обработка, които надделяват над Вашите интереси, права и свободи или обработката е с цел да се предявяване на претенции, преследване или защитаване на правни искове.


Ако е необходимо, ние също така обработваме Вашите лични данни с цел директна реклама. Ако не искате да получавате реклама, имате право да възразите срещу получаването й по всяко време; това важи и за профилирането, доколкото то се свързва с такава директна реклама. Ние ще приемем това възражение за в бъдеще.


Ако възразите срещу обработката за целите на директния маркетинг, личните Ви данни вече няма да бъдат обработвани за тези цели.


Възражението може да бъде неформално и трябва да бъде изпратено на:Zehnder Pumpen GmbH
Zwönitzer Straße 19
08344 Grünhain-Beierfeld (GERMANY)
Тел.:
+49 (0) 3774 52-100
Факс:
+49 (0) 3774 52-150
Имейл:
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

9. Актуалност и промяна на тази декларация за защита на данните

Тази политика за поверителност и нашата политика за поверителност понастоящем са валидни и са в сила от 25 май 2018 г.

Поради по-нататъшното развитие на нашите оферти, включително нашия уебсайт или поради промени в законовите или регулаторните изисквания, те могат да се променят от време на време. Настоящата декларация за поверителност може да бъде разглеждана и отпечатана от вас по всяко време на уебсайта на адрес https://www.zehnder-pumpen.de/datenschutzhinweise или поискана от отговорното лице (вж. По-горе).II. Допълнителни указания за поверителността на данните за нашия уебсайт

1. Събиране и съхранение на лични данни, както и естеството и целта на тяхното използване

В случай на само информативно използване на уебсайта, т.е. ако не се регистрирате или ни предоставите по друг начин информация, събираме само личните данни, които браузърът Ви предава на нашия сървър. Ако желаете да прегледате нашия уебсайт, ние събираме следните данни, които са технически необходими, за да ви информираме за нашия уебсайт и за да гарантираме стабилността и сигурността: Правно основание е член 6, параграф 1, изр. 1, подточка f от ОРЗД:

 • IP адрес
 • Дата и час на заявката
 • Разлика в часовата зона спрямо средното време по Гринуич (GMT)
 • Съдържание на заявката (конкретна страница)
 • Статус на достъп/Код на статус HTTP
 • Съответно предоставено количество данни
 • Уебсайт, от който идва заявката
 • Браузър
 • Операционна система и нейния интерфейс
 • Език и версия на софтуера на браузъра.
В допълнение към горепосочените данни, когато използвате нашия уебсайт, на компютъра Ви се съхраняват “бисквитки”. “Бисквитките” са малки текстови файлове, които се съхраняват на твърдия Ви диск, присвоени на използвания от Вас браузър и чрез които този, който поставя бисквитката (тук чрез нас), получава определена информация. “Бисквитките” не могат да стартират програми или да предават вируси на Вашия компютър. Те служат да направят интернет по-лесен за ползване и ефективен като цяло.

2. Употреба на "бисквитки"

Този уебсайт използва следните видове "бисквитки", чийто обхват и действие са обяснени по-долу:

Преходните "бисквитки" се изтриват автоматично, когато затворите браузъра. Те включват по-специално бисквитките за сесии. Те съхраняват така нареченото ID на сесията, с което различните заявки от Вашия браузър могат да бъдат присвоени към общата сесия. Това ще позволи на компютъра ви да бъде разпознат, когато се върнете на нашия уебсайт. Серийните "бисквитки" се изтриват, когато излезете или затворите браузъра.

Постоянните бисквитки се изтриват автоматично след определен период, който може да се различава в зависимост от "бисквитката". Можете да изтриете "бисквитките" в настройките за защита на вашия браузър по всяко време.

Можете да конфигурирате настройката на браузъра си според Вашите желания и напр. да отхвърлите приемането на “бисквитки” от трети страни или на всички "бисквитки". Всеки браузър се различава по начина, по който управлява настройките на "бисквитките". Това е описано в менюто за помощ на всеки браузър, което обяснява как да промените настройките на "бисквитките". Моля, имайте предвид, че може да не можете да използвате всички функции на този сайт.


3. Още функции и оферти на нашия уебсайт

В допълнение към чисто информативното използване на нашия уебсайт предлагаме различни услуги, които можете да използвате, ако се интересувате от тях. За да направите това, обикновено ще трябва да предоставите друга лична информация, която използваме за предоставяне на услугата и за която се прилагат горепосочените принципи за обработка на данни.

Отчасти за обработка на Вашите данни използваме външни доставчици на услуги. Те са внимателно подбрани и поръчани от нас, обвързани са с нашите инструкции и редовно се проверяват.

Доколкото нашите доставчици на услуги или партньори са базирани в страна извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), ние Ви информираме за последствията от това обстоятелство в описанието на офертата.


4. Формуляр за връзка и регистрация

Ако ни изпратите запитвания чрез формуляра за връзка, вашите данни от формуляра за запитване, включително данните за контакт, които сте предоставили там, ще бъдат съхранени, за да се обработва заявката и в случай на последващи въпроси. Личните данни, които трябва да бъдат изпратени на администратора на данни, се получават от съответното поле за въвеждане, използвано за регистрацията.

Чрез регистрацията в уеб сайта на администратора на данни се съхранява и IP адресът, определен от доставчика на интернет услуги (ISP) на субекта на данните, датата и часа на регистрацията. Съхранението на тези данни се дължи на факта, че това е единственият начин да се предотврати злоупотребата с нашите услуги и, ако е необходимо, да се използват тези данни за разследване на минали престъпления и нарушения на авторски права. В това отношение съхранението на тези данни е необходимо за подсигуряване на отговорника за обработката.

Регистрирането на съответното лице чрез доброволно предоставяне на лични данни, служи на администратора на данни да предостави на субекта на данни съдържание или услуги, които поради естеството на случая се предлагат само на регистрирани потребители. Регистрираните лица са свободни да изтрият изцяло предоставените при регистрацията лични данни от базата данни на администратора на данни.


5. Използване на услуги за уеб анализ

На този уебсайт се събират и съхраняват данни с помощта на услугата за анализ на уебсайтове Matomo (www.matomo.org), услугата на доставчика InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Neuseeland, (”Mataomo”), базирана на законовия ни интерес към статистическия анализ на поведението на потребителите за оптимизация и маркетингови цели съгласно чл. 6, пар. 1, ал. f от ОРЗД. От тези данни за същата цел могат да бъдат създадени и оцененни псевдонимни потребителски профили. За тази цел могат да се използват "бисквитки". Бисквитките позволяват освен това и разпознаването на интернет браузъра. Данните, събрани от Matomo Technology (включително Вашия псевдонимизиран IP адрес) ще бъдат обработени на нашите сървъри. Информацията, генерирана от "бисквитката" в псевдонимния потребителски профил, не се използва за лична идентификация на посетителя на този уеб сайт и не се обединява с лични данни за носителя на псевдонима.

Ако не сте съгласни с съхранението и оценката на тези данни от Вашето посещение, можете да направите възражение срещу съхранението и използването по-долу по всяко време с едно натискане на мишката. В този случай в браузъра Ви се съхранява т.нар. “Бисквитка за отказ”, в резултат на което Matomo не събира данни за сесията. Моля, имайте предвид, че пълното изтриване на “бисквитките” ще доведе до изтриването на “бисквитката за отказ” и тя ще трябва евентуално да бъде повторно активирана от Вас. 
Тук можете да проверите състоянието.

6. Интегриране на Google Карти

На този уебсайт използваме офертата на Google Карти. Това ни позволява да показваме интерактивни карти директно в уеб сайта и да Ви позволим удобно да използвате функциите на картата.

При посещаването на уебсайта Google получава информация, че сте осъществили достъп до съответната подстраница на нашия уебсайт. Освен това ще бъдат предадени данните, посочени в раздела “Събиране на лични данни при посещение на нашия уебсайт” на тази декларация. Това се прави независимо от това дали Google предоставя потребителски профил, в който сте влезли, или ако няма потребителски профил. Когато сте влезли в профила си в Google, данните Ви ще бъдат прехвърлени директно във Вашия профил. Ако не искате да сте свързани с потребителския си профил в Google, трябва да излезете от профила си, преди да активирате бутона. Google съхранява Вашите данни като потребителски профили и ги използва с цел реклама, проучване на пазара и/или дизайн на своя уебсайт. Подобна оценка се извършва по-специално (дори и за потребители, които не са влезли в системата), за да осигури подходяща реклама и да информира останалите потребители на социалната мрежа за техните дейности на нашия уебсайт. Имате право на възражение срещу създаването на тези потребителски профили, което можете да отправите към Google.

За повече информация относно целта и обхвата на събирането на данни и обработката им от доставчика на приставки, моля, направете справка с декларациите за поверителност на доставчика. Можете да намерите още информация за Вашите права и възможности за настройка за защита на поверителността Ви тук: http://www.google.com/intl/bg/policies/privacy. Google също така обработва личните Ви данни в Съединените щати и подлежи на Рамката за поверителност между ЕС и САЩ, https://www.privacyshield.gov/EU-US.


7. YouTube

В нашата онлайн оферта има включени видеоклипове от YouTube, които се съхраняват на http://www.YouTube.com и може директно да се възпроизвеждат директно от нашия уебсайт. С посещаването на уебсайта YouTube получава информация, че сте осъществили достъп до съответната подстраница на нашия уебсайт. Освен това ще бъдат предадени данните, посочени в раздела “Събиране на лични данни при посещение на нашия уебсайт” на тази декларация. Това се прави независимо от това дали YouTube предоставя потребителски профил, в който сте влезли, или ако няма потребителски профил. Когато сте влезли в профила си в Google, данните Ви ще бъдат прехвърлени директно във Вашия профил. Ако не искате да сте свързани с потребителския си профил в YouTube, трябва да излезете от профила си, преди да активирате бутона. YouTube съхранява Вашите данни като потребителски профили и ги използва с цел реклама, проучване на пазара и/или дизайн на своя уебсайт. Подобна оценка се извършва по-специално (дори и за потребители, които не са влезли в системата), за да осигури подходяща реклама и да информира останалите потребители на социалната мрежа за техните дейности на нашия уебсайт. Имате право на възражение срещу създаването на тези потребителски профили, което можете да отправите към YouTube.

Повече информация относно целта и обхвата на събирането на данни и обработката им от YouTube ще получите от декларациите за поверителност на доставчика. Можете да намерите още информация за Вашите права и възможности за настройка за защита на поверителността Ви тук: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google също така обработва личните Ви данни в Съединените щати и подлежи на Рамката за поверителност между ЕС и САЩ, https://www.privacyshield.gov/EU-US.


8. Интегриране на Google Web Fonts

В този уебсайт са внедрени Google Web Fonts. Чрез него е възможно показването на шрифтове. Чрез използването на Google Web Fonts, когато използвате този уебсайт, се извиква външен сървър на Google в САЩ, т.е. Google е теоретично информиран за използването на офертата.

Правното основание за обработката на вашите данни е чл. 6, пар. 1, изр. 1, буква f от ОРЗД. За повече информация относно поверителността в Google вижте http://www.google.com/intl/bg/policies/privacy и https://services.google.com/sitestats.html.


9. Интеграция на AUSSCHREIBEN.DE

Ние използваме в нашия уебсайт услугите на платформата AUSSCHREIBEN.DE, за да ви осигурим избора и изтеглянето на нашите тръжни текстове по удобен начин. AUSSCHREIBEN.DE използва "бисквитки" за разпознаване на сесии и услугите на Google Анализ и Matomo. Информация за това може да бъде намерена в декларацията за поверителност на AUSSCHREIBEN.DE.

10. Сигурност на данните

Използваме широко използвания метод SSL (Secure Socket Layer) във връзка с най-високото ниво на криптиране, поддържано от вашия браузър. По принцип това е 256-битово криптиране. Ако браузърът ви не поддържа 256-битово криптиране, вместо това ще използваме 128-битова v3 технология. Дали една страница на нашия уебсайт е шифрована се показва чрез заключеното представяне на иконата на клавиша или символ катинар в долната лента на състоянието на Вашия браузър.

Също така предприемаме подходящи технически и организационни мерки за сигурност, за да защитим Вашите данни от случайно или умишлено манипулиране, частична или пълна загуба, унищожаване или срещу неразрешен достъп от трети страни. Нашите мерките за безопасност непрекъснато се подобряват в съответствие с технологичното развитие.III. Допълнителна политика за защита на личните данни за кандидатите

По-долу предоставяме на нашите кандидати допълнителна информация за защита на данните при събирането и обработката на Вашите лични данни в контекста на процеса на кандидатстване.

1. До каква степен обработваме вашите данни?

Като част от процеса на кандидатстване се обработват само предоставените от Вас данни (напр. име, данни за контакт, автобиография, снимка).

2. Каква е целта на обработката на данните?

Събирането на лични данни, предоставени от Вас, е предпоставка за участие в процеса на кандидатстване. Освен това чрез предоставените данни следва да бъде възможна оценка на пригодността на кандидата за свободно място. Без тези данни не можем да разгледаме Вашата кандидатура в процеса на кандидатстване.

Разрешението на обработката на данни да извършва преддоговорни мерки се основава на чл. 6, пар. 1, ал. b от ОРЗД.


3. Кой получава данните като част от обработката?

В рамките на нашата компания Вашите лични данни само тези отдели и служители получават, които участват в изпълнението на процеса на кандидатстване.

Освен това е възможно предоставянето на съответните данни във всеки отделен случай, въз основа на законови разпоредби или договорно споразумение с трети страни. Това може да се направи от обработващите данните, като например доставчици на ИТ услуги.


4. Колко време ще се съхраняват данните?

Периодът на съхранение на Вашите данни е минимум периодът за процеса на кандидатстване. Независимо от това, ние ще изтрием Вашите данни в случай на отхвърляне на кандидатурата не по-късно от 6 месеца след изпращане на отхвърлянето.

При успешно кандидатстване, ние съхраняваме данните в персоналния файл за по-нататъшна обработка.


Като цяло, ние се позоваваме изцяло към нашите Общи указания за защита на личните данни и допълнителните указания за поверителност на данните за използването на нашия уебсайт.Версия: 25.5.2018 г.

Цендер, готово!

Затова ни обичат и търговците на санитарни изделия и помпи, и монтажниците:


при Помпи Цендер получавате всички помпени системи и инсталации като готови продукти, включително пълните аксесоари. Монтиран бързо и опростено, Цендер работи надеждно и тихо в продължение на много години. Сметките са точни, сроковете - спазени, клиентът - без претенции щастлив и веднага става фен на Цендер. Какво повече може да се иска?


Битови и градински помпи

Килерът е пълен с вода, градинското езеро е затлачено, резервоарът за дъждовна вода препълнен?


Продуктите от Цендер за дома и градината като дренажни, сондажни, градински помпи или инсталации за дъждовни води се намират в специализираната търговска мрежа. Обърнете се към вашия майстор, към консултанта в специализирания магазин за санитария и помпи или направете директно запитване към нас.


контакт - Anfrage

Ungültige Eingabe

Ungültige Eingabe

Ungültige Eingabe

Ungültige Eingabe

Ungültige Eingabe

Ungültige Eingabe

Ungültige Eingabe

Ungültige Eingabe

Fördermedium
Einbauart
Verwendung

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.