Prohlášení o ochraně osobních údajů

I. Všeobecné informace o ochraně osobních údajů společnosti Zehnder Pumpen GmbH o našem zpracování osobních údajů dle článku 13, 14 a 21 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)


1. Povinné informace dle čl. 12 a dalších GDPR


Odpovědný je

Zehnder Pumpen GmbH
Zwönitzer Straße 19
08344 Grünhain-Beierfeld (GERMANY)
Telefon:
+49 (0) 3774 52-100
Telefax:
+49 (0) 3774 52-150
E-mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Našeho pracovníka, odpovědného za ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na

Beratungshaus Jens Protze
An der Hauptstraße 4a
04720 Döbeln (GERMANY)
Telefon: +49 (0) 3431 605828
E-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Těší nás Váš zájem o náš podnik. Ochrana osobních údajů má pro vedení firmy Zehnder Pumpen GmbH obzvláštní důležitost. Vaše osobní údaje jsou pro zpracovávány důvěrně a v souladu s ustanoveními Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), spolkovým zákonem o ochraně osobních údajů (BDSG-nový) jakož i ostatními zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů.


Které údaje jsou v detailu zpracovávány, se řídí hlavní měrou dle obsahu smluvního a předsmluvního vztahu. Pokud s námi vstoupíte v kontakt, shromažďujeme zejména následující informace:
 • kontaktní partner (oslovení, jméno, příjmení),
 • e-mailová adresa(adresy),
 • adresa,
 • telefonní číslo (pevná síť a/nebo mobilní síť),
 • metadata/komunikační data (např. informace o přístroji, IP adresy) jakož i
 • informace, nutné pro obchodní vztah.
Další detaily nebo doplnění pro účely zpracování osobních údajů, příslušné smluvní podklady, formuláře, prohlášení souhlasu a/nebo jiné, Vám poskytnuté informace (např. v rámci užívání naší webové stránky) můžete zjistit z těchto informací o ochraně osobních údajů (včetně doplňujících informací o ochraně osobních údajů pro používání naší webové stránky a pro uchazeče).

2. Odkud získáváme Vaše osobní údaje?

Shromažďování Vašich osobních údajů se provádí zásadně u Vás samotných. Zpracování Vašich osobních údajů je nutné pro splnění smluvních povinností, plynoucích ze smlouvy, která byla s námi uzavřena. Na základě Vaší povinnosti spolupůsobení je nevyhnutelné, abyste nám poskytli k dispozici požadované osobní údaje, protože jinak nemůžeme splnit naše smluvní povinnosti.

V rámci předsmluvních činností (např. evidence kmenových dat v procesu zájemce, zodpovězení dotazů) je poskytnutí Vašich osobních údajů nutné. Pokud byste požadované osobní údaje neposkytli, nelze smlouvu uzavřít.

Pro realizaci našeho plnění může být nutné, aby byly zpracovány osobní údaje, které jsme v přípustné míře a pro příslušný účel obdrželi od jiných podniků nebo třetích stran, např. finančních úřadů, Vašich nebo našich obchodních partnerů apod.

Dále eventuálně zpracováváme osobní údaje z veřejně přístupných zdrojů, např. internetu, které využíváme přípustným způsobem a pouze pro daný smluvní účel. K tomu zpracováváme osobní údaje, které jsme přípustným způsobem převzali, obdrželi nebo získali z veřejně přístupných zdrojů (např. telefonních seznamů, obchodních a spolkových rejstříků, rejstříku přihlašovaných osob, seznamů dlužníků, pozemkových knih, tisku, internetu a jiných médií) a smíme je zpracovávat.

Relevantními osobními údaji mohou být zejména: • osobní údaje (jméno, datum narození, místo narození, státní příslušnost, rodinný stav, povolání/obor a srovnatelné údaje),
 • kontaktní údaje (adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a srovnatelné údaje),
 • adresové údaje (ohlašovací údaje a srovnatelné údaje),
 • platební potvrzení/potvrzení krytí u bankovních a kreditních karet,
 • informace o Vaší finanční situaci (údaje bonity, včetně scoringu, tedy údaje k posouzení hospodářského rizika),
 • údaje o Vašem použití námi nabízených telemédií (např. okamžiku vyvolání naší webové stránky, aplikací nebo newsletterů, našich nakliknutých stránek/odkazů popř. záznamy a srovnatelné údaje),
 • metadata/komunikační údaje (např. informace o přístroji, IP adresy)
jakož i ostatní, s uvedenými kategoriemi srovnatelné údaje.

3. Účely a právní základna zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme při dodržení příslušných aplikovatelných zákonných požadavků na ochranu osobních údajů. Zpracování je přitom v souladu s právem, pokud je splněna minimálně jedna z následujících podmínek:

a) Na základě souhlasu (dle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR)

Účely zpracování osobních údajů vyplývají z udělení souhlasu. Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat s účinkem do budoucnosti. I udělení souhlasu, učiněná před platností GDPR (25. 5.2018), lze odvolat. Zpracování, provedená před odvoláním, zůstávají odvoláním nedotčena.

b) K splnění smluvních povinností nebo smluvních opatření (dle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR)

Účely zpracování osobních údajů vyplývají zaprvé ze zahájení předsmluvních opatření, vyplývajících ze smluvně upraveného obchodního vztahu a zadruhé pro splnění povinností ze smlouvy, která byla s Vámi uzavřena, • abyste mohli být jako náš obchodní partner/ kontaktní partner identifikováni,
 • aby bylo možno realizovat naše plnění,
 • pro korespondenci s Vámi,
 • pro fakturaci,
 • pro opatření k řízení a optimalizaci obchodních procesů,
 • pro prokazatelnost smluv a ostatních dohod,
 • k zaručení IT bezpečnosti (mj. systémového testu popř. testu platnosti),
 • pro splnění všeobecné povinné péče,
 • pro zajištění a ochranu domovního práva (např. kontrolami přístupu),
 • pro evidenci nákladů a controlling, jakož i výkaznictví
 • pro realizaci eventuálně existujících nároků z ručení, jakož i uplatnění eventuálních nároků vůči Vám,
c) Na základě zákonných norem (dle čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR) nebo ve veřejném zájmu (dle čl. 6 odst. 1 písm. e GDPR)

Účely zpracování osobních údajů vyplývají ze zákonných norem nebo jsou ve veřejném zájmu (např. dodržení povinností uchování).

d) V rámci zvážení zájmů (dle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR)

Účely zpracování osobních údajů vyplývají ze zachování našich oprávněných zájmů. Může být nutné, aby byly Vaše osobní údaje zpracovány nad rámec vlastního plnění smlouvy. Tento oprávněný zájem může být uplatněn pro zdůvodnění dalšího zpracování Vašich osobních údajů, pokud Vaše zájmy nebo základní práva nepřevažují. Oprávněným zájmem může v jednotlivém případě být zejména: • Revize a zpracování postupů pro všeobecné obchodní řízení a další realizaci produktu a služeb
 • Reklama, průzkum trhu a mínění, pokud jste souhlas s využitím Vašich osobních údajů neodvolali
 • Uplatnění právních nároků a obhajoba při právních sporech
 • Zamezení, objasnění popř. prevence u trestných činů
 • Zajištění IT bezpečnosti a IT provozu
 • Poradenství a výměna údajů s informačními kancelářemi k zjištění bonity popř. rizik výpadku
 • Vymazání je vzhledem k speciálnímu způsobu uložení nemožné nebo možné pouze s neúměrně vysokými náklady a zpracování k jiným účelům je vhodnými technickými a organizačními opatřeními vyloučeno.

4. Kdo obdrží Vaše osobní údaje?


V rámci našeho podniku obdrží přístup k Vašim osobním údajům ty úseky, které je potřebují pro splnění smluvních a zákonných povinností a jsou k zpracování těchto údajů oprávněné.

Mimoto necháváme jednotlivé dříve jmenované procesy a výkony provádět pečlivě vybranými poskytovateli služeb se sídlem v EU, pověřenými v souladu s ochranou osobních údajů. Jsou to podniky v kategoriích IT služeb, platebního styku, tiskařských služeb, logistiky, expedice, fakturace, inkasa, poradenství, prodeje a marketingu a rovněž poskytovatelů služeb, které přizveme v rámci smluvního zpracování prací.

S ohledem na předání osobních údajů dalším příjemcům smíme Vaše osobní údaje předat dále pouze, pokud to zákonná ustanovení vyžadují, Vy jste k tomu udělili souhlas nebo jsme k předání oprávněni. Jsou-li tyto předpoklady splněny, mohou být příjemcem osobních údajů mj. :


 • veřejné orgány a instituce (např. finanční úřady, pojistitelé sociálního pojištění, soudy) při předložení zákonného nebo úředního závazku;
 • jiné podniky nebo srovnatelná zařízení, kterým Vaše osobní údaje předáváme k provedení obchodního vztahu s Vámi (např. Informační kanceláře).
Dále mohou být příjemcem osobních údajů i jiné orgány, pokud nám byl Vámi pro předání osobních údajů udělen souhlas.

5. Jsou Vaše osobní údaje předávány do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím?

K aktivnímu předání Vašich osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím nedochází. Pokud byste si v jednotlivých případech přáli předání Vašich osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci nebo to bylo na základě obsahu smlouvy nutné, provedeme to pouze po Vašem písemném udělení souhlasu.

6. Je prováděno automatizované rozhodování včetně profilingu?

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k žádnému automatizovanému rozhodování ani profilingu dle čl. 22 GDPR.

7. Doba zpracování (kritéria vymazání)

Zpracování Vašich osobních údajů je prováděno tak dlouho, jak je pro dosažení smluvně dohodnutého účelu nutné – zásadně tak dlouho, jak dlouho smluvní poměr s Vámi trvá. Po ukončení smluvního poměru jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro dodržení zákonných lhůt uchování nebo na základě našich oprávněných zájmů. Po uplynutí zákonných lhůt uchování a/nebo zániku našich oprávněných zájmů jsou Vaše osobní údaje vymazány. Předpokládané lhůty naší povinnosti uchování a našich oprávněných zájmů:

 •  Splnění obchodních a daňových lhůt uchování. Zde udané lhůty pro uchování popř. dokumentování činí dva až deset let.
 • Dodržení důkazních prostředků v rámci předpisů o promlčení. Dle §§ 195 a dalších občanského zákoníku (BGB) mohou tyto promlčecí lhůty činit až 30 let, přičemž normální promlčecí lhůta činí tři roky.
8. Jaká práva máte?

 • Právo na informace dle čl. 15 GDPR;
 • Právo na opravu dle čl. 16 GDPR;
 • Právo na vymazání („Právo na zapomenutí“) dle čl. 17 GDPR;
 • Právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR, § 35 BDSG nový;
 • Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR;
 • Právo stížnosti u dozorčího orgánu dle čl. 13 odst. 2 písm. d, 77 GDPR ve spojení s § 19 BDSG nový;
 • Zrušení udělení souhlasu dle čl. 7 odst. 3 GDPR jakož i
 • Právo námitky dle čl. 21 GDPR:
Z důvodů, plynoucích z Vaší specifické situace, máte kdykoliv právo podání námitky proti zpracování Vašich osobních údajů, prováděného na základě čl. 6 odst.1 písm. e (zpracování osobních údajů ve veřejném zájmu) nebo písm. f GDPR (zpracování osobních údajů na základě zvážení zájmů); to platí i pro profilling založený na těchto ustanoveních ve smyslu čl. 4 čís. 4 GDPR.

Podáte-li námitku, nebudeme Vaše osobní údaje již dále zpracovávat, vyjma situace, kdy můžeme prokázat nutné chráněné důvody, převažující Vaše zájmy, práva a svobody, nebo zpracování slouží uplatnění, provádění nebo obhajování právních nároků.


Vaše osobní údaje eventuálně zpracováváme také pro provozování přímé reklamy. Pokud si nepřejete dostávat žádnou reklamu, máte kdykoliv právo podání námitky; to platí i pro profiling, pokud je s takovou přímou reklamou spojen. Tuto námitku budeme do budoucnosti respektovat.


Odmítnete-li zpracování osobních údajů pro účely přímé reklamy, nebudou Vaše osobní údaje již pro tyto účely zpracovávány.


Námitka se podává bez formuláře a měla by být pokud možno směrována na:


Zehnder Pumpen GmbH
Zwönitzer Straße 19
08344 Grünhain-Beierfeld (GERMANY)
Telefon:
+49 (0) 3774 52-100
Telefax:
+49 (0) 3774 52-150
E-mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.9. Aktuálnost a změna tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů, jakož i naše informace k ochraně osobních údajů jsou aktuálně platné se stavem k 25. květnu 2018.

V důsledku dalšího vývoje našich nabídek nebo na základě změněných zákonných popřípadě správních předpisů se mohou čas od času změnit. Aktuální prohlášení o ochraně osobních údajů si můžete kdykoliv vyvolat na webové stránce na https://www.zehnder-pumpen.de/datenschutzhinweise a vytisknout nebo vyžádat u odpovědného pracovníka (viz výše).II. Doplňující informace o ochraně osobních údajů pro naši webovou stránku

1. Shromažďování a ukládání osobních údajů, jakož i způsob a účel jejich použití

Při pouze informačním použití webové stránky, tedy pokud se neregistrujete nebo nám předáváte informace jinak, shromažďujeme pouze ty osobní údaje, které nám Váš prohlížeč na našem serveru sdělí. Pokud si chcete prohlédnout naší webovou stránku, shromažďujeme následující údaje, které jsou pro nás technicky nutné, abychom Vám naši webovou stránku zobrazili a mohli zajistit stabilitu a bezpečnost. Právní základnou je čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f GDPR:

 • IP adresa
 • datum a čas poptávky
 • diference časové zóny proti Greenwich Mean Time (GMT)
 • obsah požadavku (konkrétní stránka)
 • přístupový status/HTTP stavový kód
 • příslušné přenášené množství dat
 • webová stránka, z které požadavek přichází
 • prohlížeč
 • provozní systém a jeho rozhraní
 • jazyk a verze softwaru prohlížeče.
Dodatečně k výše uvedeným údajům jsou při Vašem použití naší webové stránky uloženy ve Vašem počítači cookies. U cookies se jedná o malé textové soubory, které jsou uloženy na Vašem pevném disku a přiřazeny k Vašemu prohlížeči a pomocí kterých místu, které cookie nastaví (zde námi), plynou určité informace. Cookies nemohou provádět žádné programy a nepřenášejí do Vašeho počítače žádné viry. Slouží k tomu, aby byla internetová nabídka celkově provedena uživatelsky přívětivější a efektivnější.

2. Použití cookies

Tato webová stránka využívá následující druhy cookies, jejichž rozsah a funkce jsou vysvětleny následně:

Přechodně uložené cookies se automaticky vymažou, pokud prohlížeč zavřete. Sem patří zejména session cookies. Ty ukládají tzv. session-ID, pomocí kterého lze přiřadit různé poptávky Vašeho prohlížeče společné relaci. Tím může být Váš počítač rozpoznán, když se na naši webovou stránku vrátíte. Session cookies se vymažou, jakmile se odhlásíte nebo zavřete prohlížeč.

Perzistentní cookies jsou automaticky vymazány po předem zadané době, která se může podle cookie lišit. Cookies můžete kdykoliv vymazat v bezpečnostních nastaveních Vašeho prohlížeče.

Nastavení Vašeho prohlížeče můžete konfigurovat dle Vašich přání a například odmítnout příjem cookies třetích stran nebo všech cookies. Každý prohlížeč se liší způsobem, jak nastavení cookies spravuje. To je popsáno v nápovědě každého prohlížeče, který Vám vysvětlí, jak lze Vaše nastavení cookies změnit. Upozorňujeme Vás na to, že eventuálně nebudete moci využít všechny funkce této webové stránky.


3. Další funkce a nabídky naší webové stránky

Vedle čistě informačního využití naší webové stránky Vám nabízíme různé výkony, které můžete v případě zájmu využít. K tomu se zpravidla musí zadat další osobní údaje, které využíváme pro realizaci příslušného výkonu a pro které platí dříve jmenované zásady pro zpracování údajů.

Zčásti využíváme pro zpracování Vašich údajů externí poskytovatele služeb. Ti byli námi pečlivě vybráni a pověřeni, jsou vázáni na naše instrukce a jsou pravidelně kontrolováni.

Pokud mají naši poskytovatelé služeb nebo partneři své sídlo ve státě mimo EHS, informujeme Vás o následcích této situace v popisu nabídky.


4. Kontaktní formulář a registrace

Pokud nám zašlete poptávky prostřednictvím kontaktního formuláře, jsou Vaše osobní údaje z poptávkového formuláře včetně Vámi udaných kontaktních údajů za účelem zpracování poptávky a pro případ návazných dotazů u nás uloženy. Které osobní údaje jsou přitom předávány pracovníkovi, odpovědnému za zpracování, plyne z příslušné vstupní masky, použité pro registraci.

Registrací na internetové stránce pracovníka, odpovědného za zpracování je dále Internet-Service-Providerem (ISP) uložena adresa příslušné osoby, zadaná IP adresa, datum a čas registrace. Uložení těchto údajů je prováděno na pozadí, protože jen tak lze zamezit zneužití našich služeb a tyto údaje v případě potřeby umožňují k objasnění spáchaných trestných činů a porušení autorských práv. Do této míry je uložení těchto údajů pro zajištění pracovníka, odpovědného za zpracování nutné.

Registrace příslušné osoby při dobrovolném udání osobních údajů slouží pracovníkovi, odpovědnému za zpracování k tomu, aby této osobě nabídl obsahy a výkony, které jsou nabízeny z podstaty věci pouze registrovaným uživatelům. Registrovaným osobám je na vůli možnost, nechat osobní údaje udané při registraci kompletně vymazat z datového souboru pracovníka, odpovědného za zpracování.


5. Použití webových analyzačních služeb


Google Analytics

Tato webová stránka využívá funkce webové analytické služby Google Analytics. Nabízí ji společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používá takzvané „cookies“. Jedná se o textové soubory, které jsou ukládány na vašem počítači a umožňují analýzu vašeho využívání webové stránky. Informace o vašem využívání této webové stránky, které jsou generovány pomocí cookie, se zpravidla přenášejí na server Google v USA, kde jsou ukl
ádány.

Ukládání cookies služby Google Analytics se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písmene f GDPR. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na analýze chování uživatele, aby mohl optimalizovat svou webovou nabídku a reklamu.

Anonymizace IP
Na této stránce jsme aktivovali funkci anonymizace IP. V důsledku toho Google vaši IP adresu na území členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru před předáním do USA zkrátí. Jen ve výjimečných případech se celá IP adresa přenese na server Google v USA a tam se zkrátí. Google použije tyto informace z pověření provozovatele k vyhodnocování vašeho využívání webové stránky, sestavování reportů o aktivitách webové stránky a poskytování dalších služeb, spojených s využíváním webové stránky a internetu, provozovateli webové stránky. IP adresa, přenesená v rámci služby Google Analytics z vašeho prohlížeče, nebude spojována s jinými údaji Google.

Zásuvný modul prohlížeče
Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru svého prohlížeče; upozorňujeme vás však, že v takovém případě nebudete eventuálně moci využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Dále můžete zabránit shromažďování dat, vygenerovaných pomocí cookies a vztahujících se k vašemu využívání webové stránky (včetně své IP adresy), na Google i zpracovávání těchto údajů prostřednictvím Google tím, že si stáhnete a nainstalujete zásuvný modul prohlížeče, dostupný na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Námitka proti shromažďování údajů
Shromažďování svých údajů službou Google Analytics můžete zabránit klepnutím na následující odkaz. Dojde k nastavení cookie Opt-Out, zabraňující shromažďování vašich údajů při budoucích návštěvách této webové stránky.


Deaktivace Google Analytics.
Více informací o nakládání s údaji uživatelů službou Google Analytics najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.


Smluvní zpracování údajů
Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů na objednávku a při využívání služby Google Analytics bezezbytku realizujeme přísné podmínky německých úřadů na ochranu údajů.

Demografické ukazatele u Google Analytics
Tato webová stránka využívá funkci „demografických ukazatelů“ Google Analytics. S její pomocí mohou být sestavovány zprávy, které obsahují informace o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků stránky. Tyto údaje pocházejí z reklamy Google, týkající se zájmů, a také z údajů o návštěvnících od třetích poskytovatelů nabídky. Tyto údaje nelze přiřadit k žádné určité osobě. Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat pomocí nastavení zobrazení na svém účtu Google nebo obecně zakázat shromažďování svých údajů službou Google Analytics jako v bodu „Námitka proti shromažďování údajů“.Matomo

Na této webové stránce jsou za použití softwaru webové analyzační služby Matomo (www.matomo.org), služby nabízejícího InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Neuseeland, („Mataomo“) na bázi našeho oprávněného zájmu o statistickou analýzu chování uživatelů pro účely optimalizace a marketingu dle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR shromažďovány a ukládány osobním údaje. Z těchto údajů lze ke stejnému účelu vytvořit a vyhodnotit pseudonymizované uživatelské profily. K tomu lze použít cookies. Cookies umožňují mimo jiné opětné rozpoznání internetového prohlížeče. Údaje shromážděné technologií Matomo (včetně Vaší pseudonymizované IP adresy) jsou zpracovávány na našich serverech. Informace, získané pomocí cookies v pseudonymizovaném uživatelském profilu nejsou využity k tomu, aby byl návštěvník webové stránky osobně identifikován a spojován s osobními údaji prostřednictvím nositele pseudonymu.

Pokud s ukládáním a vyhodnocením těchto údajů ze své návštěvy webové stránky nesouhlasíte, můžete ukládání a použití následně kliknutím myši kdykoliv zamítnout. V tomto případě je ve Vašem prohlížeči uložen tzv.Opt-Out cookie, což má za následek, že Matomo neshromažďuje žádné údaje z relace. Vezměte prosím v úvahu, že kompletní vymazání Vašich cookies má za následek, že je vymazáno i Opt-Out cookie a eventuálně musí být Vámi znovu aktivováno. 
Zde můžete poptat stav.


6. Připojení Google Maps

Na této webové stránce používáme nabídku Google Maps. Tím Vám můžeme zobrazit interaktivní mapy přímo ve webové stránce a umožnit komfortní použití funkce mapy.

Návštěvou na webové stránce obdrží Google informaci, že jste vyvolali příslušnou substránku naší webové stránky. K tomu jsou předávány údaje uvedené v odstavci „Shromažďování osobních údajů při návštěvě naší webové stránky“ tohoto prohlášení. To je prováděno nezávisle na tom, zda Google poskytuje uživatelský účet, přes který jste se přihlásili, nebo zda uživatelský účet neexistuje. Pokud jste ke Google přihlášeni, jsou Vaše údaje přiřazovány přímo k Vašemu účtu. Pokud si přiřazení s Vaším profilem u Google nepřejete, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Google ukládá Vaše údaje jako uživatelský profil a využívá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo uspořádání webové stránky v souladu s potřebou. Takové vyhodnocení se provádí zejména (i pro nepřihlášené uživatele) k poskytnutí reklamy v souladu s potřebou a pro informování jiných uživatelů sociální sítě o Vašich aktivitách na naší webové stránce. Máte právo odmítnutí vytvoření těchto uživatelských profilů, přičemž pro realizaci musíte zamítnutí směřovat na Google.

Další informace k účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracování Plug-In nabízejícím obdržíte v prohlášení o ochraně osobních údajů nabízejícího. Tam obdržíte i další informace k Vašim souvisejícím právům a možnostem nastavení pro ochranu Vaší soukromé sféry: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google zpracovává Vaše osobní údaje i v USA a je podřízen EU-US Privacy Shield,
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.7. YouTube

Do naší online nabídky jsme zapojili YouTube videa, která jsou uložena na http://www.YouTube.com a z naší webové stránky je možno je přímo přehrát. Návštěvou webové stránky dostává YouTube informaci, že jste vyvolali příslušnou substránku naší webové stránky. K tomu jsou předávány údaje uvedené v odstavci „Shromažďování osobních údajů při návštěvě naší webové stránky“ tohoto prohlášení. K tomu dochází nezávisle na tom, zda YouTube poskytl uživatelský účet, přes který jste se přihlásili, nebo zda uživatelský účet neexistuje. Pokud jste ke Google přihlášeni, jsou Vaše údaje přiřazovány přímo k Vašemu účtu. Pokud si přiřazení s Vaším profilem u YouTube nepřejete, musíte se odhlásit aktivací tlačítka. YouTube ukládá Vaše údaje jako uživatelský profil a využívá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo úpravu své stránky v souladu s potřebami. Takové vyhodnocení se provádí zejména (i pro nepřihlášené uživatele) k poskytnutí reklamy v souladu s potřebou a pro informování jiných uživatelů sociální sítě o Vašich aktivitách na naší webové stránce. Proti vytváření tohoto profilu máte právo zamítnutí, přičemž se k jeho uplatnění musíte obrátit na YouTube.

Další informace k účelu a rozsahu shromažďování osobních údajů a jejich zpracování ze strany YouTube získáte z prohlášení o ochraně osobních údajů. Zde máte k dispozici i další informace k Vašim právům a možnostem nastavení pro ochranu Vaší soukromé sféry: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google zpracovává Vaše osobní údaje i v USA a je podřízen EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


8. Zapojení Google Web Fonts

Na této webové stránce jsou implementovány Google Web Fonts. Pomocí nich je umožněno zobrazení písma. Použitím Google Web Fonts je při použití webové stránky vyvolán externí server Google v USA, tzn. Google je o použití nabídky teoreticky informován.

Právní základnou pro zpracování Vašich osobních údajů je čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f GDPR. Další informace k ochraně osobních údajů u společnosti Google naleznete zde: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy a https://services.google.com/sitestats/de.html.


9. Zapojení AUSSCHREIBEN.DE

Abychom Vám mohli poskytnout k dispozici výběr a stažení našich textů výběrových řízení a výpisů se specifikacemi produktů v komfortním provedení, využíváme v naší prezentaci služeb platformy AUSSCHREIBEN.DE. AUSSCHREIBEN.DE používá mj. cookies pro rozpoznání relace a služby Google Analytics a Matomo. Příslušné související informace naleznete v informacích o ochraně osobních údajů u AUSSCHREIBEN.DE.

10. Bezpečnost dat

V rámci návštěvy webové stránky používáme rozšířený systém SSL (Secure Socket Layer) ve spojení s příslušným nejvyšším stupněm kódování, který je Vaším prohlížečem podporován. Zpravidla se přitom jedná o 256 bitové kódování. Pokud Váš prohlížeč 256 bitové kódování nepodporuje, používáme místo toho technologii 128-Bit v3. Zda je naše internetová prezentace přenášena zakódovaná, poznáte podle symbolu zavřeného klíče nebo zámku na spodní stavové liště Vašeho prohlížeče.

V ostatním využíváme vhodných technických a organizačních bezpečnostních opatření, aby byly Vaše údaje chráněny proti náhodným nebo úmyslným manipulacím, částečné nebo úplné ztrátě, zničení nebo neoprávněnému přístupu třetích stran. Naše bezpečnostní opatření jsou v souladu s technologickým vývojem průběžně zlepšována.III. Doplňující informace o ochraně osobních údajů pro uchazečky a uchazeče

Následně sdělujeme našim uchazečkám a uchazečům o zaměstnání doplňující informace o ochraně osobních údajů při shromažďování a zpracovávání jejich osobních údajů v rámci podání žádosti o místo.

1. V jakém rozsahu zpracováváme Vaše osobní údaje?

V rámci podání žádosti o místo jsou zpracovávány výlučně Vámi poskytnuté osobní údaje (např. jméno, kontaktní údaje, životopis, fotografie).

2. Jaký účel splňuje zpracování osobních údajů?

Shromažďování Vámi poskytnutých osobních údajů je základnou pro účast na výběrovém řízení. Dále musí být možno pomocí osobních údajů poskytnutých k dispozici vyhodnocení vhodnosti uchazeče pro obsazované pracovní místo. Bez těchto údajů nemůžeme Vaši žádost o místo ve výběrovém řízení zohlednit.

Povolení zpracování osobních údajů pro provedení předsmluvních opatření spočívá na čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.


3. Kdo je příjemcem osobních údajů v rámci zpracování?

V rámci našeho podniku obdrží Vaše osobní údaje pouze ty úseky a ti zaměstnanci, kteří se na provádění výběrového řízení podílí.

Dále přichází v úvahu v příslušných jednotlivých případech předání relevantních údajů třetím stranám na základě zákonných ustanovení popř. smluvních dohod. To mohou být smluvní zpracovatelé, jako např. poskytovatelé IT služeb.


4. Jak dlouho jsou údaje uloženy?

Doba uložení vašich osobních údajů činí minimálně časové období stanovené pro výběrové řízení. Bez ohledu na to vymazáváme Vaše osobní údaje v případě zamítnutí nejpozději 6 měsíců po odeslání zamítnutí.Při úspěšné žádosti o místo ukládáme osobní údaje do personálních podkladů k dalšímu zpracování.


V ostatním Vás v plném rozsahu odkazujeme na naše výše uvedené Všeobecné informace o ochraně osobních údajů a doplňující informace o ochraně osobních údajů pro použití naší webové stránky.Stav: 25.05.2018

Zehnder rychle a snadno

Důvod, proč si nás oblíbily velkoobchody se sanitární technikou a čerpadly, a instalatéři:

U Zehnder Pumpen obdržíte všechny čerpadlové systémy a zařízení ve formě hotových sad, obsahujících kompletní příslušenství. Snadná a rychlá instalace, Zehnder pracuje spolehlivě a tiše mnoho let. Kalkulace a termíny jsou dodržovány, zákazník je úplně spokojen, a hned vidí spolehlivost týmu Zehnder. Co si ještě více přát?

Čerpadla pro dům a zahradu

Zaplavený sklep, zabahněné jezírko nebo plná nádrž dešťové vody?

Produkty Zehnder určené pro dům a zahradu jako kalová ponorná čerpadla, čerpadla do vrtů, zahradní čerpadla nebo zařízení pro využití dešťové vody můžete zakoupit v odborných obchodech. Zeptejte se Vašeho instalatéra nebo ve velkoobchodech (maloobchodech) s čerpací technikou, případně kontaktujte naše obchodní zastoupení: + 420 311 637 627

Objednání katalogu

Naše tištěné katalogy, ceníky a brožury si můžete zdarma objednat zde. Tím si usnadníte výběr v našem obsáhlém výrobním programu.

Dovolujeme si Vás upozornit, že veškeré tištěné materiály se nachází rovněž v sekci “Ke stažení”
EFRE
Powered by PIMBase - Concept & Design by Plan-Ad GmbH

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.